นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ blaircommunication.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายถึงแนวทางในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ blaircommunication.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล
 • ข้อมูลทางการเงิน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร)
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม (เช่น ประวัติการฝากถอนเงิน)
 • ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • ข้อมูลตำแหน่ง (เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่าน)
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม)

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เว็บไซต์ สล็อตเว็บตรง ของเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ
 • ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ท่าน
 • ดำเนินธุรกรรมทางการเงินของท่าน
 • ติดต่อและให้บริการหลังการขายแก่ท่าน
 • ดำเนินการตามข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
 • ป้องกันและระงับการกระทำผิดกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ ของเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการภายนอกที่เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ [ชื่อเว็บไซต์] ว่าจ้างให้ดำเนินการในนามของเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ [ชื่อเว็บไซต์] เช่น บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาดหรือธุรกรรมทางการเงิน
 • หน่วยงานของรัฐที่เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ [ชื่อเว็บไซต์] มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องเปิดเผยข้อมูลให้
 • บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่มีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ ของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการติดต่อเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ ของเราผ่านช่องทางที่เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ ของเรากำหนด

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ ของเราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ ของเราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การดัดแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ ของเราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ของเรา

การติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ ผ่านช่องทางที่เว็บไซต์สล็อตออนไลน์กำหนด